Taisyklės

SPORTO KLUBO VIDAUS TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Šios taisyklės reglamentuoja lankymosi sporto klube tvarką ir yra privalomos visiems sporto klubo lankytojams, nepriklausomai nuo to, ar lankytojai lankosi sporto klube abonemento pagrindu, ar svečio teisėmis, taip pat sporto klubo darbuotojams ir kitais pagrindais sporto klubo lankytojams paslaugas teikiantiems asmenims.
  2. Šiose taisyklės vartojamos sąvokos turės šias reikšmės, nebent kontekstas reikalautų kitokio jų aiškinimo:
  2.1.“Abonementas“ reiškia vardinį leidimą lankytis Sporto klube pagal atitinkamą Sporto klubo lankymo trukmės, dažnumo ir pobūdžio programą.
  2.2.“Klientas“ reiškia bet kurį Sporto klubo lankytoją, nepriklausomai nuo jo lankymosi Sporto klube pagrindo.
  2.3.“Sporto įranga“ reiškia visą Sporto klubo inventorių, nepriklausomai nuo to, kurioje iš Sporto klubo patalpų jis būtų.
  2.4.“Sporto klubas“ reiškia sporto klubą ‚‘CENTRAL GYM‘‘, įsikūrusi Naujojo Sodo g. 1, Klaipėdoje, ir visus kitus jo padalinius.
  2.5.“Taisyklės“ privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi „CENTRAL GYM sporto klubas“ Sporto klubo paslaugomis.

 

 1. Abonementų įsigijimas ir teisė lankytis Sporto klube
 2. Klientas turi teisę lankytis Sporto klube tik įgijęs Abonementą, suteikiantį Klientui teisę Sporto klube pagal jo pasirinktą Sporto klubo lankymo programą.
  Įsigydamas Abonementą, Klientas privalo pasirašytinai susipažinti su šiomis taisyklėmis, kurios yra neatsiejama Abonemento dalis. Klientui Abonemento įsigijimo metu pasirašytinai susipažinti su šiomis taisyklėmis, yra laikoma, kad Klientas žino lankymosi Sporto klube tvarką ir įsipareigoja jos laikytis visą Abonemento galiojimo laiką, įskaitant jo pratęsimus, tame tarpe ir tuo atveju, jei Klientas pasirinktų kitą lankymosi Sporto klube programą.
  4. Jei Klientas atsisako pasirašytinai susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis, Sporto klubas turi teisę neparduoti Klientui Abonemento arba nutraukti Abonemento galiojimą ir neįleisti Kliento į Sporto klubą.
  5. Abonementai, išskyrus Abonementą „8 treniruočių“, yra vardiniai. Jie negali būti perleidžiami kitiems asmenims. Tik Abonemento savininkas turi teisę lankytis Sporto klube.
  6. Abonementas „8 treniruočių“ suteikia teisę jo turėtojui skirtingomis dienomis lankytis Sporto klube. Šis Abonementas nėra vardinis ir gali būti perduotas kitam asmeniui. Perdavus šį Abonementą kitam asmeniui, toks asmuo turės teisę lankytis Sporto klube tiek kartų, kiek yra likę neišnaudotų treniruočių kartų, arba kol pasibaigs galiojimas.
  7. Abonementas patvirtinamas Klientui sumokėjus 7€ narystės mokestį, išduodama magnetinė kortelė. Atvykus į Sporto klubą, Klientas privalo pateikti kortelę Sporto klube registratūros darbuotojams, kurie įveda Kliento apsilankymo duomenis į elektroninę Klientų apskaitos bazę. Kortelės pagrindu Klientui išduodamas persirengimo spintelės
  raktas. Klientui pamiršus kortelę ar dėl kitų priežasčių jos su savimi neturint, Klientas į Sporto klubą neįleidžiamas, nebent Klientas galėtų būti identifikuotas kitų jo turimų asmens dokumentų pagrindu. Praradus kortelę, dublikatas išduodamas sumokėjus 5 € .
  8. Vieno apsilankymo Sporto klube trukmė yra 3 valandos. Viršijus šį laiko limitą, Klientui taikoma 1,45 € priemoka kas 15min.
  9. Norit nutraukti abonimento galiojimą ir susigrąžinti pinigus išnaudoti kartai apmokestinami kaip vienkartiniai apsilankymai. 1 apsilankymas- 10eur.
  10. Esant svarbioms aplinkybėms 1mėn abonementai gali būti pratęsiami už 5€ vienai savaitei. (Svarbios aplinkybės: liga- su gydytojo pažyma ir pranešus iš anksto).
  11. Kartiniai abonementai turi laiką 8 k.-1 mėn., 16 k.-2 mėn., 32 k.-4 mėn., 128 k.-12 mėn., 256 k.,-20 mėn.
  12. Vardiniai abonementai: 1 mėnesio Abonemento apsilankimų skaičius yra 30 kartų per mėnesį, atitinkamai 3 mėnesių – 90 kartai, 6 mėnesių – 180 kartų ir 12mėnesių – 360 kartų.
  13. Įsigijus Abonementą, jis įsigalioja iškart, nebent Klientas pageidautų atidėti įsigaliojimą dienų terminui.
  14. 12 mėnesių trukmės Abonementų galiojimas gali būti stabdomas vieną kartą. Prisijungus prie WWW.CENTRALGYM.LT svetainės, suvedus savo prisijungimo duomenys ir pasirinkus norimą terminą arba užpildžius prašymą sporto klube. Sustabdžius Abonemento galiojimo, lankytis Sporto klube negalima. Pasibaigus terminui, kuriam Abonementas buvo sustabdytas, Abonemento galiojimas tęsiamas, jo galiojimo pabaiga nukeliama tiek dienų, kiek buvo sustabdytas Abonemento galiojimas.
  15. Klientas, pageidaujantis sustabdyti Abonemento galiojimą, privalo pateikti Sporto klubui raštišką prašymą, nurodydamas terminą, kuriam prašo stabdyti Abonemento galiojimą. Prašymas gali būti pateiktas ir elektroniniu paštu adresu info@sportopaslaugos.lt Abonementas stabdomas nuo kitos dienos, po to, kai Sporto klube gautas Kliento raštiškas prašymas, nebent Klientas prašyme būtų nurodęs kitą Abonemento stabdymo pradžios datą. Apie tai, kad Abonementas sustabdytas, Klientas nėra papildomai informuojamas. Aplinkybė, kad Abonementas sustabdytas, o taip pat sustabdymo terminas pažymimi elektroninėje Klientų apskaitos bazėje.
  16. Klientas turi teisę atsisakyti Abonemento sustabdymo. Klientui atvykus į Sporto klubą jo sustabdymo laikotarpiu, Abonemento galiojimas atnaujinamas ir jo galiojimo pabaiga nukeliama tik tiek dienų, kiek Abonemento galiojimas buvo sustabdytas.
  17. Vaikai iki 14 metų gali lankytis Sporto klube tik su abiem ar vienu iš tėvų ar globėjų. Abonementus vaikams iki 14 metų turi teisę pirkti tik juos atstovaujantys tėvai ar globėjai ar vienas iš jų, pateikus vaiko gimimo liudijimą ir dokumentą, patvirtinantį vaiko atstovavimo teisę, jei abonementą perka globėjai. Vaikai kaip ir visi kiti Sporto klubo Klientai supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai. Už vaikus apie tai, kad jie yra susipažinę su Sporto klubo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, pasirašo jų tėvai ar globėjai.
  18. Tėvai ar globėjai yra atsakingi už vaikų, kuriems perka Abonementus, sveikatą ir galėjimą sportuoti Sporto klube. Abonemento vaikui iki 14 metų pirkimas ir susipažinimas su šiomis taisyklėmis pasirašytinai reiškia tėvų ar globėjų patvirtinimą Sporto klubui, kad vaiko sveikata leidžia sportuoti Sporto klube ir jokių vaiko sveikatos sąlygotų kontraindikacijų tėvų ar globėjų vaikui parinktai sporto programai nėra. Sporto klubas nebus atsakingas už veikų sveikatos sutrikimus, sąlygotus jų tėvų ar globėjų parinktos sporto programos.
  19. Vaikai nuo 14 metų turi teisę pirkti Abonementus patys ir lankytis Sporto klube be tėvų ar globėjų priežiūros.
  20. Vaikai nuo 16 metų, pirkdami Abonementus, privalo pateikti Sporto klubo registratūros darbuotojams medicininę pažymą, patvirtinančią, kad vaikas gali sportuoti Sporto klube be jokių apribojimų.
  21. Abonementai, suteikiantis teisę lankytis Sporto klubo treniruoklių salėje, parduodami tik asmenims nuo 10 metų amžiaus.
  22. Sporto klubo registratūros darbuotoja turi teisę tikrinti vaiko amžių ir tuo tikslu reikalauti, kad vaikas ar jo atstovai pateiktų vaiko amžių patvirtinantį dokumentą.
  23. Vaikai iki 14 metų negali būti palikti be priežiūros juos į Sporto klubą atsivedusių tėvų ar globėjų. Sporto klubas ir Sporto klubo personalas neatsakys už be tėvų ar globėjų priežiūros Sporto klube paliktiems vaikams ir padarytą žalą.
  24. Už vaikų iki 18 metų Sporto klubui ar jo lankytojams padarytą žalą atsako tėvai ar globėjai.
  25. Sporto klubo darbo laikas sezono metu yra 06:30 – 21:30 darbo dienomis ir 09:00 – 20:00 savaitgaliais. Nes sezono metu, darbo laikas yra keičiamas ir klientai informuojami skelbimo pagalba, ji talpinant klubo ptalpose.

III. Klientų elgesys sporto klube

 1. Sporto klube ir jo teritorijoje lankytojas privalo:
  Sporto klubo lankytojai klube turi elgtis taip, kad netrukdytų kitiems bei laikytis sporto klubo darbuotojų nurodymų. Klientai privalo naudoti klubo įrangą tik pagal jos paskirtį, užtikrinant sveiką ir saugų sportavimą.
  Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų). Sporto klubas turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo lankytojo neįleisti į Sporto klubą;
  nelaimingo atsitikimo atveju, visi galintys turi padėti, o įvykio liudininkai privalo suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui, bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
  nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo paslaugomis;
  28. Sporto klubas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kuriu elgesys kelia grėsmę kitiems Sporto klubo lankytojų interesams ir/ar nesuderinamiems su šiomis Taisyklėmis. Sporto klubo atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti Sporto klubo patalpas. Pinigai lankytojui už šį apsilankymą negrąžinami.
  29. Sporto klubas suteikia lankytojams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis. Lankytojai, naudodamiesi Sporto klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmeninės savybes ir daromą įtaką organizmui.
  30. Sporto klubo darbuotojams, kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, turi teisę paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradus Sporto klube, tenka lankytojui. Sporto klubas neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos.
  31. Sporto klubo patalpose draudžiama rūkyti ir vartoti alkoholinius gėrimus bei kitus svaiginančius preparatus.
  30. Sportuodami Klientai privalo dėvėti sportui pritaikytą švarią ir tvarkingą aprangą. Draudžiama įeiti į sporto salę, tame tarpe ir treniruoklių salę, su sportiniais bateliais, kurie avimi gatvėje, taip pat su šlepetėmis, guminėmis baseino šlepetėmis, taip pat kita sportui nepritaikyta avalyne. Sporto klubas įspėja, kad netinkamos avalynės avėjimas sporto salėse gali sąlygoti traumas. Sporto klubas neatsakys už žalą Klientų sveikatai, sąlygotą netinkamos sporto aprangos ar avalynės dėvėjimo sporto metu.
  32. Atvykus į Sporto klubą, Klientui išduodamas jo persirengimo spintelės raktas su apyranke. Sugadinus išduodamo rakto apyrankę, raktą ir/ar spintelės spyną. Klientas privalo sumokėti 4,35€ .
  33. Baseine, duše ir pirties zonoje Klientai privalo dėvėti gumines šlepetes. Klientai privalo laikytis asmeninės higienos reikalavimų. Pasikloti rankšluosti pirtyje ant medinių gultų, taip pat pasitiesti ant gultų baseino zonoje.
  34. Pasinaudojus svarmenimis ar kitu treniruoklių salės inventoriumi, Klientai privalo patys padėti svarmenis ir inventorių į jų vietą.
  35. Stalo teniso zonoje klientai privalo išvalyti savo prakaito dėmes.
  36. Klubas neatsako už treniruočių vietose, rūbinėje, duše ir kitose Sporto klubo patalpose be priežiūros paliktus asmeninius Kliento daiktus. Piniginės ir vertingus daiktus prašome palikti seife, kuris yra Sporto klubo administracijoje.
 2. Papildomos baseino sąlygos
 3. Vaikų plaukimo treniruočių ir „Aqua“ aerobikos treniruočių metu, baseinu naudotis galimai ribotai, netrukdant treniruotėms. Tokiais atvejais klientams draudžiama jungti kaskadas, plaukioti užtvertoje zonoje.
  38. Baseino lankytojams privaloma dėvėti šlepetes, turėti maudymosi aprangą, rankšluostį, maudymosi kepurėlę.
  39. Prieš naudodamiesi baseinu ir po baseino. Lankytojai turi nusiprausti dušuose.
  40. Po pirties būtina nusiprausti duše ir tik po galima eiti į baseiną.
  41. Vandens zonoje ir pirtyse draudžiama:
  lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų,šokinėti į baseiną, stumdytis, bėgioti, trukdyti naudotis vandens zonos ,pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį.
  42. Plaukimo instruktoriams ir/ar kitiems atsakingiems Sporto klubo darbuotojams suteikiama teisė pašalinti iš vandens zonos patalpų nedrausmingus lankytojus, kurie nesilaiko šių Taisyklių ir plaukimo instruktoriaus ir/ar kitų atsakingų Sporto klubo darbuotojų nurodymų.
  V. Papildomos grupinių užsiėmimų, treniruoklių salės ir kitų sporto salių lankymo sąlygos
  43. Klientai, įgyję grupinių treniruočių Abonementus, privalo registruotis į kiekvieną treniruotę Sporto klubo registratūroje.
  44. Visų grupinių treniruočių periodiškumas ir laikai gali būti keičiami Sporto klubo administracijos vienašališkai. Apie pasikeitimus, susijusius su grupinių treniruočių periodiškumu ir/ar laiku Klientai informuojami iš anksto. Informacija apie pasikeitimus talpinama Sporto klubo informaciniame stende esančiame sporto klubo administracijoje. Jei treniruotė negali įvykti dėl trenerio ligos, tai nelaikoma grupinės treniruotės periodiškumo ir/ar laiko keitimu, todėl apie šią aplinkybę Klientai iš anksto neinformuojami.
  45. Klubas pasilieka teisę skirti trenerius grupinėms treniruotėms savo nuožiūra.
  46. Klientų skaičius grupinės treniruotės metu yra ribojamas: aerobika 15 žmonių, Aqua aerobika 15 žmonių, Disco bike 32 žmonės. Pirmumo teisę dalyvauti turi grupinėje treniruotėje tas Klientas, kuris ankščiau atvyksta į atitinkamą sporto salę.
  47. Pasinaudojus svarmenimis ar kitu treniruoklių salės inventoriumi, Klientai privalo patys padėti svarmenis ir inventorių į jų vietą.
  VI. Kitos nuostatos
  48. Sporto klubo registratūros patalpose yra įrengtos vaizdo kameros Klientų administravimui užtikrinti. Klientai sutinka, kad šiose patalpose jie būtų filmuojami. Klientai taip pat sutinka, kad pirkdami Abonementą, jie būtų nufotografuojami. Klientų elektroninės nuotraukos išsaugomos Klientų apskaitos elektroninėje bazėje ir yra naudojamos išimtinai Klientų identifikavimo tikslu.
  49. Klientai įsipareigoja atlyginti Sporto klubui visą jų kaltais veiksmais Sporto klubui, Sporto įrangai, Sporto klubo personalui ir/ar kitiems padarytą žalą.
  50. Sporto klubo atsakomybė už Klientams ir/ar jų turtui padarytą žalą ribojama €, išskyrus tyčios ir/ar didesnio neatsakingumo atvejus.
  51. Lankytojams, įsigijusiems narystės kortelę, už ją sumokėti pinigai nėra gražinami, išskyrus atvejus, kai lankytojas dėl Sporto klubo kaltės negalėjo naudotis Sporto klubo paslaugomis. Narystės kortelės galiojimas gali būti sustabdomas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  52. Sporto klubas turi teisę nustatyti kitas atskirų narystės kortelių, platinamų Sporto klubo vykdomų akcijų metų.
  53. Lankytojas, pasirašydamas šias Taisykles, sutinka kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, pateikti Klaipėda Gym Sporto klubo administracijai, būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui), išskyrus jeigu apie savo nesutikimą jis pareiškia Sporto klubui atskirai raštu.
  54. Esant, lankytojo prašymui, šių Taisyklių nuorašas įteikiamas lankytojui Sporto klubo registratūroje arba išsiunčiamas lankytojo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  55. Už neišnaudotus Abonementų kartus, ar nesilankymą Sporto klube pinigai nėra grąžinami.
  56. Asmeniniai treneriai norintis teikti asmeninių treniruočių paslaugas, sporto klubo „BIG Z“ turi gauti sporto klubo vadovo raštišką sutikimą.
  VII. Roller masažų aparatų naudojimosi taisyklės
  57. 1 karto, 10 kartų abonementai yra vardiniai. Abonemento savininkas gali negrąžintinai perduoti abonementą kitam asmeniui tik esant jo raštiškam prašymui.
  58. 10 kartų abonementas galioja 45 kalendorines dienas, 20 kartų galioja 3 mėnesius, 30 kartų galioja 5 mėnesius.
  59. Visi abonementai atgal nepriimami ir pinigai negrąžinami.
  60. Prieš Roller masažus 1,5 val. nerekomenduojama valgyti. Po masažo rekomenduojama 1 val. užsiimti aktyvia veikla, bei suvartoti apie 1,5 – 2 l vandens.
  61. Sportinė apranga turi būti (kelnės-timpos, marškinėlius ilgomis rankovėmis), aprangoje negali būti užtrauktukų, bei sagų. Apranga turi būti švari ir tvarkinga. Neturint tinkamos aprangos atlikti masažą draudžiama.
  62. Treniruotės trukmė neturi viršyti 1 valandos, užtrukus ilgiau už kiekvieną 15 min. skaičiuojamas 1,45 € mokestis.
  63. Roller masažų patalpose atsinešti, vartoti alkoholį ir maistą griežtai draudžiama.
  64. Būtina išankstinė registracija. Registruotis galima tik vienai savaitei į priekį.

 

Pirkimo – pardavimo taisyklės elektroninėje svetainėje

 

 1. Sąvokos

1.1.Pardavėjas – sporto klubuą valdanti Vši’’Sporto viršūnė“ arba su ja susijusių bendrovių (Všį’’Sporto paslaugos“, Uab’’Vakaru Vilkas’’)

1.2.Internetinė svetainė, kurioje klientas užsiregistravęs, gali registruotis į sporto klubo siūlomus užsiėmimus, įsigyti abonementus ir įsigyti dovanų kuponus.
Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

 

 1. Bendrosios nuostatos

2.1.Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su sporto klubo taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu – pardavimu elektroninėje svetainėje klaipedagym.lt susijusios sąlygos.
2.2.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuoti prisijungę prie svetainės www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt  joje pirkdami pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt . Pirkti elektroninėje svetainėje www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt   turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti elektroninėje sistemoje.

 

 1. Asmens duomenų apsauga

3.1.Sutinku, kad mano vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį sporto klubą valdanti Vši’’Sporto viršūnė“ arba su ja susijusių bendrovių (Všį’’Sporto paslaugos“, Uab’’Vakaru Vilkas’’ tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.2.Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas privalo nežymėti 3.1 punkte nurodytos varnelės.
3.3.Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt , taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 3.2 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
3.3.1.jei yra Pirkėjo sutikimas;
3.3.2.teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
3.3.3.jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
3.4.Pirkėjas turi šias teises:
3.4.1.žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
3.4.2.susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3.4.3.gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
3.4.4.reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;

 

 1. Pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1.užsiregistruodamas svetainėje www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
4.2.Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.
4.3.Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą.
4.4.Kiekvienas Pirkėjo pirkimas yra saugomas elektroninėje svetainėje www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt duomenų bazėje.
4.5.Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad sutinka, jog jo užsakytos (-ų) prekės (-ių) instrukcija (-jos) lietuvių kalba būtų pateikiama (-mos) Taisyklių 3.2 punkte numatyta tvarka Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, išsiunčiant Pirkėjui aktyvią nuorodą. Nuoroda išsiunčiama patvirtinus užsakymą.

 

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1.Pirkėjas, naudodamasis elektronine svetaine www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt , įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6.2.Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
6.3.Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiesiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims.
6.4.Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.
6.5.Pirkėjas įsipareigoja svetainėje www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Paskyros, išskyrus atvejį, kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims.

 

 1. Pardavėjo teisės

7.1.Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
7.2.Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt veiklą.
7.3.Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėje www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt , teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
7.4.Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti ir keisti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
7.5.Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

 

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1.Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės svetainės www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt teikiamomis paslaugomis.
8.2.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3.Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1 – 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.

 

9.Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1.Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje, svetainėje www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos litais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
9.2.Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu būdu:
9.2.1.naudojantis elektronine bankininkyste;

 

 1. Paslaugos, prekės įsigijimas, gražinimas

10.1.Įgijus paslaugą, sporto klubo abonementą internetinėje svetainėje www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt pirkėjui nuo tos dienos įsigalioja abonemento galiojimas.
10.2. Įsigijus paslaugas per svetainę www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt , pinigai už nepanaudotas paslaugas nėra gražinami.
10.3.Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo užsakymo, išskyrus atvejus dėl:
dovanų kupono.

 

 1. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt
11.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.klaipedagym.lt arba www.centralgym.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
11.6. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

 

PRIVATUMO POLITIKA

VŠĮ „Sporto viršūnė“ asmens duomenų tvarkymo taisyklių

Privatumo politika

Duomenų valdytojas ir svetainės www.centralgym.lt administratorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra VŠĮ „Sporto viršūnė“, įmonės kodas 304404356 adresas Reikjaviko g.14-76, Klaipėda, elektroninio pašto adresas info@sportopaslaugos.lt

VŠĮ „Sporto viršūnė“ yra įsipareigojusi saugoti Jūsų privatumą ir labai rimtai prisiima atsakomybę už klientų informacijos saugumą. Mes aiškiai išdėstysime, kokią informaciją renkame ir kaip su ja elgiamės.

 

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šioje Politikoje išdėstyta:

 1. Kokius asmens duomenis apie Jus renkame ir apdorojame ir kiek tai yra susiję su mūsų tarpusavio santykiais su Jumis kaip su klientu;
 2. Iš kur duomenis gauname;
 3. Kaip su tais duomenimis elgiamės;
 4. Kaip saugome duomenis;
 5. Kam tuos duomenis perduodame / atskleidžiame;
 6. Kaip tvarkomės su Jūsų duomenų apsaugos teisėmis;
 7. Kaip laikomės duomenų apsaugos taisyklių.

1.2. Visi asmens duomenys renkami ir apdorojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

 

 1. Sąvokos

Duomenų valdytojas– VŠĮ „Sporto viršūnė“  įmonės kodas 304404356, PVM mokėtojo kodas LT100010430116, adresas korespondencijai – Naujojo Sodo g. 1  Klaipėda LT- 92118, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@sportopaslaugos.lt

Duomenų tvarkytojas– paslaugų tiekėjai, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis VŠĮ „Sporto viršūnė““, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Duomenų subjektas – tai klientas – fizinis asmuo įsigijęs ar užsisakęs prekių iš VŠĮ „Sporto viršūnė“

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Slapukai (angl. cookies)– trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose.

 

 1. Kokius asmens duomenis renkame

3.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų pirkimo procesą centralgym.lt elektroninėje parduotuvėje. Norėdami užsiregistruoti centralgym.lt puslapyje ir susikurti paskyrą, turite būtinai pateikti vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą. Norint pirkti narystę sporto klube – privalote pateikti šią informaciją:

 1. Vardas;
 2. Pavardė;
 3. pašto adresas;
 4. Gimimo data;
 5. Mobiliojo telefono numeris.

3.2. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti narystės arba suteikti paslaugų.

www.centralgym.lt asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą. Registruodamiesi www.centralgym.lt , Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

 

 1. Kam naudojame Jūsų asmens duomenis

4.1. Jūsų duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

 1. Jūsų norimiems norimai narystei ir paslaugoms teikti.
 2. Su Jumis susisiekti, jei pasikeistų informacija apie klubo darbo laiką, treniruotės laiką ar kitą su Jūsų naryste ,susijusią informaciją.  Šios komunikacijos nėra skirtos rinkodaros tikslais ir jų negalima atsisakyti;

4.2.    Rinkodara: kartkartėmis su Jumis susisieksime, pateikdami informacijos apie naujus pasiūlymus ir papildomas paslaugas naudodamiesi el. ryšio priemonėmis. Taip pat narystės įsigijimo metu galėsite nurodyti, ar norite gauti tokio pobūdžio pranešimus. Be to, kiekvieną kartą gavę „Sporto viršūnė“ informacinį pranešimą turėsite galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.

4.3. Jūsų asmens duomenis apdorosime tik turėdami tam teisinį pagrindą. Teisinis pagrindas priklausys nuo priežasčių, kodėl rinkome Jūsų asmens duomenis ir kam juos naudojame.

4.4. Sutikimą duoti gali tik 16 metų amžiaus ar vyresni asmenys. Jaunesniems vaikams reikalingas vaiko tėvų ar teisėtų globėjų sutikimas.

4.5. Apibrėžiant tinkamą saugojimo laikotarpį, mes atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir neskelbtinumą, tikslus, kuriais apdorojame Jūsų asmens duomenis, ir ar šių tikslų galime pasiekti kitomis priemonėmis. Be to, privalome atsižvelgti į laikotarpius, kuriems mums gali reikėti laikyti asmens duomenis, kad įgyvendintume savo teisinius įsipareigojimus (pvz., buhalteriniai dokumentai ir kt. )

4.6. Kai Jūsų asmens duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime. Taip pat atsižvelgsime į tai, ar ir kaip galėtume bėgant laikui maksimaliai sumažinti mūsų naudojamus asmens duomenis ir ar galime Jūsų asmens duomenis paversti anonimiškais, kad jie nebebūtų siejami su Jumis ar Jūsų tapatybe, kuriuo atveju tą informaciją galėtume naudoti be tolesnio įspėjimo.

4.7. Kiti asmens duomenų rinkimo tikslai:

 1. Daugeliu atvejų Jūsų asmens duomenis turėsime apdoroti tam, kad galėtume su Jumis sudaryti narystės pardavimo sutartį.
 2. Jūsų mums pateiktą informaciją naudojame sklandžiam pirkimo proceso užtikrinimui bei užsakymo įvykdymui;
 3. Jūsų pateikta informacija mums padeda sklandžiai bendrauti su Jumis, bei pateikti atsakymus į Jūsų užduotus klausimus;
 4. Užsakymo metu Pirkėjo duomenis gali būti panaudoti rinkodaros tikslais. Pirkėjas gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis gali padaryti pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka). Duomenų valdytojas gavęs Pirkėjo sutikimą siunčia naujienlaiškį kliento nurodytu el. paštu/telefono numeriu. Taip pat Duomenų valdytojas sudaro galimybę naujienlaiškio atsisakyti (Atrašęs, kad pasiūlymų gauti nenori).
 5. Remdamiesi Jūsų duomenimis, susisiekiame su Jumis, jei pamiršote savo asmeninius daiktus arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais užsakymais.
 6. Pateiktus duomenis naudojame administravimo ar teisiniais tikslais: Jūsų duomenis naudojame statistinei ir rinkos analizei, klientų apklausoms, aptarnavimui ir plėtrai, arba siekiant išspręsti ginčus ar reikalavimus.

 

 1. Kaip ir kiek laiko saugome Jūsų duomenis

5.1. Jūsų duomenų nelaikysime ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie apdorojami, pasiekti.  Kai Jūsų asmens duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime. Taip pat atsižvelgsime į tai, ar ir kaip galėtume bėgant laikui maksimaliai sumažinti mūsų naudojamus asmens duomenis ir ar galime Jūsų asmens duomenis paversti anonimiškais, kad jie nebebūtų siejami su Jumis ar Jūsų tapatybe, kuriuo atveju tą informaciją galėtume naudoti be tolesnio įspėjimo.

5.2. Jūsų asmens duomenims tvarkyti mes įgyvendinome atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. VŠĮ „Sporto viršūnė” vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, taip pat apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

5.3. Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis gavimo momento. Kai asmens duomenys tvarkomi reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, loterijų, konkursų) metu, asmens duomenys tvarkomi vienerius metus po reklaminės akcijos rezultatų, laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų tvarkymo terminui, asmens duomenys sunaikinami bendrovės įgalioto darbuotojo.

5.4. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 

 1. Kam teikiame Jūsų duomenis

6.1. Duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis VŠĮ „Sporto viršūnė“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti prekių užsakyme nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

6.2. Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

 

 1. Jūsų teisės
 2. 1. Jūs turite teisę:
 3. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti)
 4. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)
 5. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti)
 6. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)
 7. reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)
 8. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

7.2. Klientas, norėdamas pateikti užklausą dėl apie jį sukauptus ir naudojamus asmens duomenis turi teisę gauti tik pateikęs užklausą raštu. Įmonė, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.

 

 1. Slapukų naudojimas

8.1. Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis centralgym.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą

8.2. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos blokuoti rasite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org

8.3. VŠĮ „Sporto viršūnė“ naudoja sekimo programinę įrangą, kuria stebimi klientų apsilankymo svetainėje įpročiai ir jos naudojimas. Remdamiesi stebėjimo rezultatais galime sukurti patogesnį interneto svetainės dizainą ir išdėstymą. Ši programinė įranga nekaupia jokios asmeninės klientų informacijos.

8.4. Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:

 1. Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
 2. Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.
 3. Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.
 4. Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.
  Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

8.5  Asmeniniai kliento duomenys slapukų pagalba nėra kaupiami.

 

 1. Nuostatų keitimas

9.1. Duomenų valdytojas turi teisę savarankiškai iš dalies arba visiškai pakeisti Nuostatus apie tai pranešdamas www.centralgym.lt  interneto puslapyje. Nuostatų papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto puslapyje www.centralgym.lt momento.

9.2. Jei po Nuostatų pakeitimų Pirkėjas toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Nuostatų redakcija.

9.3. Jeigu Pirkėjas gali raštu atsisakyti su nauja Nuostatų redakcija, pateikdamas raštišką prieštaravimą.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Duomenų valdytojas ir pirkėjas, būdamas asmens duomenų subjektu, savo bendradarbiavimą grindžia sąžiningumo ir teisėtumo principais.

10.2. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu  info@sportopaslaugos.lt Duomenų valdytojas, gavęs Pirkėjo užklausimą, atsakymą pateikia Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

10.3. Jeigu Jums kelia susirūpinimą VŠĮ „Sporto viršūnė“ veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@sportopaslaugos.lt arba telefonu +370 675 48584.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.4.Klientas visada gali kreiptis su ‚‘‘Prašyu/skundu dėl paslaugų į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt , tel.8 5 2626751, faks. 8 5 2791466 , internet svetaine www.vvtat.lt)’’.
Taisyklių redakcija 2014-06-20

P A TV I R T I N T A

VŠĮ „Sporto viršūnė“
Klaipėda Naujojo Sodo g.1
Tel. 867548584
Email. info@sportopaslaugos.lt

 

PAPILDYTA 2019-09-05